Castellano | CatalÓ | English | Franšais
Centre Internacional de Negocis de Catalunya

03/11/2017

Aprovaciˇ de la nova Llei d'Aut˛noms: com i quan entren en vigor els canvis


El passat 26 d'octubre va entrar en vigor la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, després de ser finalment publicada al BOE. La nova normativa regula una sèrie de mesures que tenen com a finalitat fomentar l'activitat i supervivència dels autònoms, un col·lectiu format actualment per 3,2 milions de persones.
 
Els treballadors autònoms, a diferència dels assalariats, mostren més dificultats per mantenir la seva activitat, degut principalment a les càrregues administratives que comporta el fet de donar-se d'alta en el règim d'autònoms. En aquest sentit, la nova llei pretén donar una major flexibilitat a les cotitzacions a la Seguretat Social, a més d'augmentar les bonificacions i clarificar les deduccions fiscals.
 
Alguns dels canvis ja estan en vigor des del 26 d'octubre, mentre que d’altres ho faran a partir de gener de 2018. A continuació expliquem en què consisteixen i quan s'aplicaran:
 
1. Mesures dirigides a enfortir la creació d'ocupació autònoma:
 
S'amplia la "tarifa plana" d'autònoms a un any
 
Una de les principals mesures de foment del treball autònom consisteix en l'ampliació de sis a dotze mesos de la ja coneguda "tarifa plana" de 50 euros. Podran beneficiar aquells treballadors que es donin d'alta per primera vegada com a autònoms.
 
També serà possible que aquells treballadors autònoms reprenguin la seva activitat, sempre que no estiguin donats d'alta en el règim d'autònoms durant almenys 2 anys, enfront dels cinc anys actuals.
 
En cas d'haver gaudit d'aquests beneficis, el període exigit per tornar a accedir-hi serà de 3 anys.
 
Entrada en vigor: a partir l'1 de gener de 2018.
 
Possibilitat de compatibilitzar al 100% la pensió de jubilació i el treball autònom
 
Anteriorment, només era possible compatibilitzar el treball autònom amb el 50% de la pensió. Amb la nova llei, la pensió de jubilació serà compatible al 100% amb el treball autònom sempre que s'acrediti tenir contractat, almenys, a un treballador per compte aliè.
 
Es facilita la contractació indefinida de la parella i familiars del treballador autònom
 
Els treballadors autònoms que realitzin la contractació indefinida com a treballadors per compte d'altri del seu cònjuge, ascendents, descendent i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, podran obtenir bonificacions del 100% durant 12 mesos en quotes a la Seguretat Social.
Bonificacions per a autònoms amb discapacitat
 
A aquells treballadors autònoms amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent que cotitzin per la base mínima se'ls reduirà la quota per contingències comunes a 50 euros durant els 12 mesos següents a l'alta, incloent la incapacitat temporal. Als autònoms amb discapacitat que triïn una base de cotització superior a la mínima se'ls aplicarà un 80% en la reducció de la quota.
 
Entrada en vigor: a partir l'1 de gener de 2018.
 
Es facilita la contractació de fills amb discapacitat dels treballadors autònoms
 
Es redueix el grau de discapacitat exigit, que es fixarà en l’interval d’entre el 33% i el 65%, als fills del treballador autònom, majors de 30 anys, afectats per una discapacitat física o sensorial, per facilitar la seva contractació com a treballadors per compte d'altri.
 
2. Mesures que faciliten la cotització a la Seguretat Social i redueixen les càrregues administratives:
 
Es redueixen els recàrrecs en el pagament fora de termini de la quota d'autònoms
 
Es rebaixen a la meitat (10%) els recàrrecs en el pagament fora de termini de la quota d'autònoms, sempre que sigui dins el primer mes natural següent al venciment del termini.
 
Entrada en vigor: a partir l'1 de gener de 2018.
 
Devolució de l'excés de cotització dels treballadors en pluriactivitat
 
Els treballadors que compaginen el treball autònom amb el treball per compte d'altri podran sol·licitar la devolució del 50% de l'excés de les seves cotitzacions, que es realitzarà d'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social, abans de l'1 de maig de l'exercici següent.
 
3. Mesures que afavoreixen la conciliació entre la vida familiar i laboral dels treballadors autònoms:
 
S'eleva l'edat dels menors a càrrec per accedir a bonificacions en la quota d'autònoms
 
S'incrementa de set a dotze anys l'edat dels menors a càrrec que possibiliten l'accés a la bonificació, per un termini de fins a dotze mesos, del 100% de la quota d'autònoms per contingències comunes, en cas de contractació d'un treballador en règim general i al manteniment de l'alta en el règim d'autònoms.
 
Tarifa plana de 50 euros durant un any per conciliar la maternitat
 
S'estableix una bonificació per a les treballadores autònomes que hagin cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment i tutela, tornin a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys següents al cessament. En aquests casos la quota per contingències comunes quedarà fixada en 50 euros mensuals durant els 12 primers mesos (o del 80% en el cas que haguessin optat per una base superior a la mínima).
 
Bonificació del 100% en la quota d'autònoms durant descansos per maternitat i paternitat
 
Durant els descansos de maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, sempre que aquest període tingui una durada d'almenys 1 mes, s'aplicarà una bonificació del 100% de la quota d'autònoms que resulti d'aplicar a la base mitjana dels últims 12 mesos. A més, s'elimina el requisit de substituir al treballador autònom mitjançant un contracte d'interinitat amb un aturat per gaudir d'aquesta bonificació.
 
Accés a prestacions per maternitat i paternitat dels autònoms
 
Les prestacions econòmiques de maternitat i paternitat consistiran en un subsidi equivalent al 100% d'una base reguladora, la quantia diària serà mitjana de les bases de cotització dels 6 mesos immediatament anteriors al fet causant, en comptes de considerar la base de cotització del mes anterior com fins ara.
 
Entrada en vigor a partir de l'1 de març de 2018
 
4. Mesures per millorar la cotització dels treballadors autònoms:
 
Possibilitat de canviar la base de cotització fins a quatre vegades a l'any
 
Els treballadors autònoms podran modificar fins a quatre vegades a l'any la base de cotització per la qual vinguessin obligats a cotitzar, en lloc de dos cops l'any. Les altes en el corresponent règim d'autònoms s'han de comunicar amb caràcter previ a l'inici d'activitat.
 
Entrada en vigor: a partir de l'1 de gener de 2018.
 
La base mínima de cotització dels autònoms societaris ja no es vincula al salari mínim
 
Per als treballadors autònoms que en algun moment de cada exercici econòmic hagi tingut contractat un nombre de treballadors igual o superior a 10, la base mínima de cotització per a l'exercici següent es determinarà en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (fins ara la quantia era la mateixa que per al grup de cotització 1 de Règim General).
 
Major flexibilitat en les altes i baixes en el règim d'autònoms
 
Serà possible donar-se d'alta i baixa en el règim d'autònoms (RETA) fins a tres vegades a l'any amb efectes des del moment d'inici o de cessament en l'activitat, en comptes de per mesos complets i a partir del primer dia del mes.
Entrada en vigor a partir de l'1 de gener de 2018.
 
5. Mesures per aclarir la fiscalitat dels treballadors autònoms:
 
Deducció de despeses de subministraments a l'habitatge
 
Els treballadors autònoms que utilitzen parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de la seva activitat econòmica es poden deduir parcialment les despeses de subministraments i manutenció vinculats a la seva activitat. El percentatge a deduir serà el resultat d'aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.
 
Deduccions en dietes vinculades a l'activitat professional
 
Els autònoms també podran deduir-se fins a 26,67 euros diaris en dietes, si la despesa es produeix a Espanya, i fins 40,08 euros si treballen des de l'estranger. Com a requisit, les despeses s'han de produir en establiments d'hostaleria i restauració utilitzant qualsevol mitjà electrònic com a forma de pagament.
 
6. Cobertura de contingències professionals:
 
Reconeixement de les cobertures per accident in itinere
 
S'inclou dins el concepte d'accident de treball, l'accident in itinere, és a dir, aquell sofert pel treballador autònom en anar o en tornar del lloc de la prestació de l'activitat econòmica o professional.
 
Més informació i resolució de dubtes
 
Per a més informació i preguntes sobre l'entrada en vigor de la nova Llei d'Autònoms, poden contactar amb el nostre Departament Laboral (laboral@cinc.es).
 
Cordialment,
CINC Assessoria d'Empreses
 

 

 
 
Tornar al llistat ╗
www.cinc-assessoria.com utilitza cookies per a millorar la seva experiŔncia. Si segueix navegant considerarem que entŔn i accepta el seu ˙s. Acceptar